.

Személyes adatok feldolgozása

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

Személyes adatok feldolgozása, amely az érintettek hozzájárulásán alapul, üzleti üzenetek küldése és az internetes kereskedő egyéb direkt marketing tevékenysége céljából.

1.        AZ ADMINISZTRATOR AZONOSÍTÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1.      Személyes adatainak kezelője a BeGadget s.r.o. cég, amelynek székhelye: Moskevská 531/62, 101 00, Prága, Csehország ID: 09896660, CZ09896660

1.2.      Az adminisztrátor elérhetőségei a következők: szállítási cím Azzoniho 737/2, 108 00, Prága, Csehország, e-mail cím info@begadget.hu, telefon +420 739 130 945.

1.3.        Az ügyintéző nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.

2.        A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI OKA

2.1.        Személyes adatai feldolgozásának jogi oka az Ön hozzájárulása, amelyet ezen adatkezelő a 6. cikk (1) bekezdése értelmében adott. a) Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EK rendelete a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: a rendelet).

3.          A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1.        Az Ön személyes adatai kezelésének célja üzleti üzenetek küldése és az adminisztrátor által Ön felé irányuló egyéb marketingtevékenységek elvégzése.

3.2.        A rendelet 22. cikke értelmében az ügyintézőnek nincs automatikus egyedi döntése.

4.          A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDŐSZAKA

4.1.      Az Ön személyes adatainak az adatkezelő általi tárolásának időtartama 3 év, de legfeljebb a személyes adatok kezeléséhez (e célból történő feldolgozás) adott hozzájárulás visszavonásáig.

5.          A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB CÍMZETŐI

5.1.        Személyes adatainak további címzettjei az adminisztrátorok számára marketing szolgáltatásokat nyújtó személyek

5.2.        Az adatkezelőnek nem áll szándékában az Ön személyes adatait harmadik országba (EU-n kívülre) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

6.          AZ ADATVÉNY JOGAI

6.1.      A rendeletben meghatározott feltételekkel jogosult arra, hogy az adatkezelőtől hozzáférést kérjen személyes adataihoz, jogosult személyes adatainak helyesbítésére vagy törlésére, illetve kezelésének korlátozására, tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen. , valamint az Ön személyes adatainak továbbításához való jog.

6.2.        Ön bármikor jogosult visszavonni a személyes adatainak az adatkezelő általi kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez azonban nem érinti az Ön személyes adatainak a hozzájárulás visszavonása előtti kezelésének jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását az alábbiak szerint vonhatja vissza: Lépjen kapcsolatba az adminisztrátorral e-mailben.

6.3.        Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése megsértette vagy sérti a rendeletet, Önnek többek között joga van panasszal élni a felügyeleti hatóságnál.

6.4.        Nem köteles személyes adatokat megadni. Az Ön személyes adatainak megadása nem jogszabályi vagy szerződéses követelmény, és nem is olyan követelmény, amely a szerződés megkötéséhez szükséges.

Önnek bármikor jogában áll tiltakozni személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, ha a profilalkotás ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. Ha tiltakozik személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen, személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük e célból.